ב. עמדתם ההלכתית של חכמי בבל

ב . עמדתם ההלכתית של חכמי בבל מה הייתה עמדתם של חכמי בבל ? ממקורות אחדים עולה , שאמוראי בבל מדברים בצורה שאינה שוללת את הפוליגיניה כלל . כך , למשל , בבבלי , פסחים קיג ע " א , מסופר שרב המליץ לרב אסי : 'לא תנסיב תרתי , אי נםבת תרתי נםיב תלת ' = ) לא תשא שתיים ; אם נשאת שתיים , שא שלוש . ( רב , האומר דברים אלה , בודאי שאיננו רואה גנאי 26 ראו לעיל , עמ' . 188 27 לאמיתו של דבר , גם אם נתעקש לטעון שהברייתא אוסרת נישואים לאישה נוספת כדי להעמיד ולדות , עדיין אין בכך כדי להוכיח שהיא מסתייגת מריבוי נשים באשר הוא , שכן אפשר שהנימוק העומד ביסודה הוא שאם לא נכפה על הבעל לגרש את אשתו הוא יימנע מלשאת אישה נוספת כדי להעמיד ולדות . לאפשרות זו עיינו , למשל : שאילתות , סימן יח ( מהדורת מירםקי , בראשית , עמ י קכ ... ' : ( דכמה דאיתא לגביה סבר דילמא השתא ילדה ומיבטל מפריה ורביה 28 . ' משנה , יבמות ו , ו . בבראשית רבה מה , ג ( מהדורת תיאודור אלבק , עמ ' , ( 449 בנוסח הדפוסים וכ"י ת , נאמר : 'תנינן נשא אשה ושהה עימה עשר שנים ולא ילדה אינו רשי ליבטל מפריה ורביה אלא יוציא וישא אשה אחרת . ' אך מילים אלה אינן מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי