ד. קשרי חיתון בין חכמים לשכבות גבוהות באוכלוסייה

ד . קשרי חיתון בין חכמים לשכבות גבוהות באוכלוסייה ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן : כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו . ' ושנו חכמים : 'לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם , וישיא בתו לתלמיד חכם' ( בבלי , פסחים מט ע"א . ( ואף קבעו : 'כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה ' ( בבלי , כתובות קיא ע " ב . ( מקורות אלה משקפים ניסיון של חכמים לעודד אנשים מן השכבות המבוססות באוכלוסייה היהודית להשיא את בנותיהם לתלמידי חכמים , ובכך לתמוך בהם . האם קשרי חיתון כאלה היו נפוצים ? קשה לדעת . המקורות שהובאו לעיל מצויים בתלמוד הבבלי בלבד , ואין להם כל מקבילה בספרותם של בני ארץ ישראל . רק לברייתא האחרונה מצינו מקבילות במקורות תנאיים ארץ ישראליים , וההשוואה בין המקורות מאלפת . אם במקורות הארץ ישראליים שנינו : "' ולדבקה בו" - וכי היאך אפשר לו לאדם לעלות למרום ולדבק באש ... !? אלא הדבק בחכמים ו ב תלמידיהם , ' הרי שבמסורת שבבלי הוחלפו הדברים בהמלצה לני...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי