ג. קשרי חיתון בין חכמים

ג . קשרי חיתון בין חכמים במקומות רבים בספרות חז"ל אנו שומעים שחכמים התחתנו במשפחות של חכמים אחרים . כך , למשל , על רבן גמליאל הזקן מסופר 'שהשיא את בתו לשמעון בן נתנאל הכהן . ' חמיו של רבי אלעזר בן שמעון היה רבי שמעון ברבי יוסי בר לקרניה . חתנו של רבי חנינה 'חברהון דרבנן' היה רבי שמואל סבא ' , וחתנו של רבי אמי היה רבי יוני . על רבי ינאי זעירא מסופר שחמיו היה רבו ( ירושלמי , ברכות ג א , ו ע"א . ( אנו שומעים כי רבי זכריה ( או זבדיה ) היה חתנו של רבי לוי ; 'ר' מנחם חתניה דר ' לעזר 69 תוספתא , עבודה זרה ג , י ( מהדורת צוקרמנדל , עמ' . ( 464 וראו : ש' ליברמן , תוספת ראשונים , ב , ירושלים תפרח"י , עמ' 70 . 190 ירושלמי , מעשרות ג ח , נ ע"ד ; פסיקתא דרב כהנא , בשלח , כא ( מהדורת מנדלבוים , עמ' . ( 196 במקבילה שבבבלי , פסחים פו ע"ב , מסופר המעשה ב'רבי ישמעאל ברבי יוסי , ' ולא נאמר שם שרבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא היה חמיו . 71 בראשית רבה יד , י ( מהדורת תיאודור אלבק , עמ' ;( 134 שם לב , יא ( עמ ' ;( 298 בבלי , ברכות סב ע"ב ; ערכין טז ע " ב . 72 ירושלמי , גטין ב א , מד ע " א . בירושלמי , עירובין...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי