ב. המצב בארץ ישראל

ב . המצב בארץ ישראל גם בארץ ישראל היו מקרים שבהם ההורים היו מעורבים בנישואי ילדיהם . על כך אנו למדים מניסוחם של מקורות ארץ ישראלים שונים , המציגים את האב כמי שמשיא את ילדיו . העמדה ההלכתית המנוסחת במשנה ( קידושין ב , א , ( ש'האב מקדש את בתו , ' באה לידי ביטוי במקורות רבים ומגוונים . כך , למשל , נאמר במשנה , כתובות ו , ה , ש ' המשיא את בתו לא יפחות לה מחמישים זוז , ' ולדעת רבי יהודה , 'המשיא את בתו 45 כך משתמע גם מלשונו של המשל שבפי רבי לוי בשיר השירים רבה ו , ד ( מהדורת דונסקי , עמ ' קמ : ( 'למלך שקדש את מטרונה , ואמר : מבקש אני לראותה . כיון שראה אותה התחיל משבחה ומקלסה ... גם היא אמרה : רוצה אני לראותו . כיון שראתה אותו התחילה . בקילוס שקילסתו 46 . ' לעובדה זו יש חשיבות במקרה הנוכחי , מפני שלסיפור הקודם בסוגיה , על יהודה בנו של רבי חייה , יש מקבילה בירושלמי ( ביכורים ג ג , סה ע"ג , ( וגם לסיפור הבא , על חנניה בן חכינאי , יש מקבילה בספרות ארץ ישראל ( בראשית רבה , צה [ מהדורת תיאודור אלבק , עמ ' . ([ 1232 העובדה שלסיפור שלנו אין כל מקבילה ארץ ישראלית בולטת אפוא לעין , ומלמדת שקרוב לווד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי