פרק שלישי גיל הנישואים של נשים

פרק שלישי גיל הנישואים של נשים בירורה של שאלת גיל הנישואים של נשים קשה לאין ערוך מבירורה של שאלת גיל הנישואים של גברים . מספר הידיעות על מקרים קונקרטיים של גיל נישואיה של אישה מסוימת שניתן למצוא במקורות בני התקופה קטן ביותר , ואילו ידיעות בעלות אופי של עדות כוללנית בסוגיה זו כמעט שאינן קיימות כלל . נישואיה של אישה לא נקשרו לחובה דתית כלשהי בדברי חז"ל , ולכן קשה למצוא בדבריהם התבטאויות שיצביעו על גיל מסוים לנישואי אישה , שחריגה מעבר לו תחשב עברה . במצב זה , ספק רב אם רשאים אנו לקבוע קביעה מכלילה בשאלת גיל הנישואים של נשים . ועם זאת , ברי כי בירורה של השאלה הוא בעל חשיבות רבה מאוד לשם הנחת תשתית להבנתו של מוסד הנישואים בחברה היהודית בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד . בפרק זה ננסה לצעוד לקראת מימושה של משימה זו . אנו מבקשים להצביע על מכלול של מקורות שיש בהם כדי ללמד שנורמת גיל הנישואים של נשים לא הייתה אחת ואחידה . נישואי קטנות בחברה היהודית בארץ ישראל היו תופעה קיימת , ואולי אפילו נפוצה למדי , אבל בשום פנים לא תופעה שלטת . בנות רבות נישאו במהלך שנות העשרה לחייהן , ואפילו אחרי גיל עש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי