ב. גיל הנישואים הראוי והמומלץ

ב . גיל הנישואים הראוי והמומלץ מהו הגיל שבו ראוי היה שאדם יישא אישה על פי הדעה שרווחה בציבור היהודי ? מקורות אחדים בספרות חז"ל ניתנים להתפרש כתומכים בנישואים בגיל צעיר למדי . כך , למשל , בברייתא הנספחת לסוף מסכת אבות נאמר : 'בן שמונה עשרה לחופה . ' דרשה אחת שבמכילתא ממליצה על השאת הילדים בגיל צעיר : "' והודעתם לבניך ולבני בניך " - אימתי אתה זכאי לראות לבני בניך ? בזמן שאתה משיא בניך קטנים . ' וברייתא אחרת , הנמצאת בתלמוד הבבלי , נראית אף היא כממליצה לנהוג כך : 'המדריך את בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר ופקדת נוך ולא תחטא . ' דרשה אחרת , הנמצאת באיכה רבה , רואה את סדרו התקין של העולם בכך 26 ראו להלן , הערה 27 . 86 פסקה זו איננה מופיעה בחלק גדול מכתבי היד , וכדבריו של ח' אלבק ( בפירושו על אתר , עמ ' : ( 380 'המשניות שמכאן ואילך תוספות הן . ' ראו גס : י"נ אפשטיין , מבוא לנוסח המשנה , 2 ירושלים תשכ"ד , עמ' . 978 במקצת עדי הנוסח מיוחסת פסקה זו לשמואל הקטן . ראו : ב " ז בכר , אגדות התנאים , ב / ב , תל אביב תרפ '' א , עמ ' ; 101 ביכלר ( לעיל , הערה , ( 5 עמ ' , 97 הע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי