ה. נישואים, 'פרו ורבו' והפולמוס היהודי־הנוצרי

ה . נישואים , 'פרו ורבו' והפולמוס היהודי הנוצרי לשם מה ראו חז " ל צורך להדגיש באופן כה נחרץ את חשיבותם של הנישואים , אם ממילא זכה המוסד הזה להכרה חברתית רחבה בתרבות הרומית והיהודית כאחד ? מה גרם להדגשה שהדגישו חז"ל את מצוות פריה ורביה ומה עורר אותה , אם החשיבות שבהעמדת ולדות הוכרה בין כך ובין כך כמשימה חברתית ראשונה במעלה ? במקרא עצמו אין מצווה מפורשת על פריה ורביה ( לשון הכתוב בבראשית א , כח , 'פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה , ' היא לשון ברכה . ( וממילא מתעוררת השאלה : מה הביא את חז"ל לראות במעשה אנושי רגיל ויומיומי זה מצווה , ולא עוד אלא שהציבוה בראש סולם הערכים הדתי ? דוד דאובה הצביע על כך שהבנת לשון הכתוב 'פרו ורבו' כציווי עולה לראשונה לזמנם של בית הלל ובית שמאי ( כפי שמשתמע מן האמור במשנת יבמות שהובאה לעיל , ( דהיינו למחצית הראשונה של המאה הראשונה לספירה . בעקבות כך הוא טען , שמקומה הגבוה של מצוות 'פרו ורבו' בסולם הערכים של חז " ל נובע מהשפעת החקיקה של אוגוםטום , שחייבה נישואים והעמדת ולדות . הוא משער , שהידלדלות האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל בעקבות המרד הגדול , ועוד יותר בעקבות מרד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי