ד. 'יסוד הבריאה'

ד . 'יסוד הבריאה' ראייתו של הקשר הזוגי כקדום וביסודי , כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו של רבא , היא תפיסה יהודית קדומה , המצויה כבר בדברים המיוחסים לישו באוונגליונים הסינופטיים שבברית החדשה . בסיפור המצוי הן באוונגליון על שם מרקוס ( י , א-י ) הן באוונגליון על שם מתי ( יט , ב-יא , ( מוצג ויכוח בין ישו לפרושים על אודות הלגיטימיות של הגירושים . כנגד טענתם של הפרושים , שהגירושים מותרים שהרי התורה מתייחסת אליהם כדבר אפשרי , טוען ישו : 53 כגרסת הדפוסים ורוב עדי הנוסח . גרסת כ '' י קולומביה ' ) X 893-T 141 רבי ) משובשת קמעה , שהרי רב לא יצטט את דברי עצמו ( להלן ) בלשון 'הכי אמר רב . ' 54 התלמוד מקשר בין הסיפור ב'ההוא גברא ' ורבא לבין דיונו של התלמוד בדברי שמואל , בעזרת לשון ההצעה 'כי הא ד ' לפני הסיפור . בכך נוצר הרושם שהסיפור נועד לתמוך בתירוץ 'שמא יקדמנו אחר ברחמים . ' לאמיתו של דבר קישור זה מלאכותי , וברור כי עמדתו של רבא חולקת על זו של שמואל . בכך חש הריטב"א בחידושיו ( מהדורת גולדשטיין , ירושלים תשמ " ב , עמ' קםה , ( בהקשותו : 'והא איהו סבר שיכול אחר להקדימו ברחמים' ( הריטב"א כנראה לא גרס ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי