ב. 'פרו ורבו'

ב . 'פרו ורבו ' ' אמר רבי אבין : חיבב הקדוש ברוך הוא פרייה ורביה יותר מבית המקדש . מה טעמא ? חדש יהיו בלבנון ושנים חדשים בביתו ' ( ירושלמי , כתובות ה ח , ל ע " ב . ( אכן , על פי האמור במשנה אחת , העיסוק בפריה ורביה הוא תכלית בריאת העולם וקיומו של האדם . מסיבה זו חייב אדם לשחרר את מי שהוא 'חצי עבדו , ' כדי שהלה יוכל לשאת אישה ולהעמיד ולדות : מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד , כדברי בית הילל . בית שמי אומ י : תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם ! לישא שפחה אינו יכול , בת חורין אינו יכול ! יבטל !? והלא לא ניברא העולם אלא לפירייה וראו : אי שנאן , 'חטאיהם של נדב ואביהוא באגדת תז"ל ( לבעיית הסיפור המקראי המורחב באגדת חז"ל , ' ( תרביץ , מח ( תשל"ט , ( עמ ' . 210-209 13 ויקרא רבה , שם ( עמ ' תםג-תסד [ על הפניה זו אני חב תודה לד '' ר דינה שטיין , ([ והמקבילות , שם . עיינו גם : בבלי , יבמות סד ע"א ( והשוו : ספרא , שמיני , א , ב [ מז ע"א . ([ וראו : שנאן , שם . 14 תוספתא , יבמות ח , ד ( מהדורת ליברמן , עמ' , ( 25 על פי הנוסח בכ " י וינה . על פי הנוסח שבכ"י ערפורט נעשי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי