פרק יט לשאלת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט

פרק יט לשאלת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט מבוא להבנת משמעותה של המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט עלינו להעריך את התוצאות המצטברות של מכלול התהליכים שבהם הייתה ממשלה זו מעורבת בתקופת שלטונה בארץ ישראל . תקופת המנדט הייתה בעיקרה תקופה של התנסות פוליטית בעידן קריטי בעיצוב דמותן הפוליטית של העדות העיקריות בארץ . התנסות זו הייתה תוצאת פעולת גומלין מורכבת בין הממשלה ובין שתי העדות ובין העדות לבין עצמן . מאחר שהיו הבדלים משמעותיים בין תפקודה של הממשלה במגזר היהודי לתפקודה במגזר הערבי ובמערכת היחסים של הממשלה עם שתי העדות , ניתן לציין כמה מורשות של ממשלת המנדט ולא מורשת אחת . שאלת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט היא במידה רבה תחום מבחן לשאלת "תועלתן" של העדות מהממשל . הסוגיה כרוכה בסוגיה עקרונית : האם עקרון "המחויבות הכפולה" אכן היה ניתן להפעלה ? מה הייתה מידת ה'הנאה' של העדות השונות משירותי ממשלת המנדט , במונחים כמותיים ובמונחים איכותיים ? מכמה בחינות מעלה שאלת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט בעיות רחבות יותר החורגות מן המקרה הארץ ישראלי . שאלת השפעה לטווח רחוק של התנסות פוליטית של חברות שהיו נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן