פרק יז סטטיסטיקה ממשלתית

פרק יז סטטיסטיקה ממשלתית מבוא הפונקציה הסטטיסטית בממשל הארץ ישראלי התפתחה בממדיה וזכתה לחשיבות שעלתה על המקובל באזורים קולוניאליים אחרים . פיתוח זה של הפונקציה נתקשר במציאות הפוליטית הייחודית . מראשיתה מילאה פונקציה זו תפקיד חשוב ביחסים עם המגזר היהודי ובעיותיו , בפרט מדיניות העלייה וביצועה . במרוצת הזמן התרחבה הפעילות הסטטיסטית ונסתעפה , בעיקר לתחום הכלכלי . חשיבותה הפוליטית של הפונקציה נבעה מחשיבותם הפוליטית של נתונים דמוגרפיים , נתונים כלכליים בעלי משמעות לכושר הקליטה הכלכלית של הארץ והערכתו וממקומם של נתונים כמותיים במערכת הטיעונים הפוליטיים של הצדדים המעורבים בסכסוך הארץ ישראלי . נתונים סטטיסטיים חשובים היו שנויים במחלוקת בתקופת המנדט , ובכמה תחומים לא נפתרה מחלוקת זו עם חלוף הזמן . הרקע הקולוניאלי מושבות כתר , ככל גוף שלטוני , נזקקו לנתונים סטטיסטיים בסיסיים בדבר האוכלוסייה והכלכלה המקומית לצורך פעילות מנהלית שוטפת . אקט מרכזי היה עריכת מפקדי אוכלוסין תקופתיים . תהליך איסוף הנתונים במושבות היה מבוזר בעיקרו . כל מחלקה אספה נתונים מתחום פעולתה ומסרה דין וחשבון תקופתי למזכירות הקולו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן