לוח ג הרכב הסגל המשפטי הבכיר בממשל האזרחי בשנת 1921