לוח א1 סולמות השכר מיום 1 ביולי 1920 (בלירות מצריות)