לוח א סגל מנהלי שעיקר עיסוקי בתחומי כלכלה, חשבות, מסים ופיקוח (כולל עובדים ארעיים)