לוח ג מרכיבי ההוצאה הממשלתית (באחוזים‭*(‬ חלקו של ההוצאות בשלוש קטגוריות התקציב 3ג‭1947-19‬