לוח א תנודות בהכנסות ובהוצאות של ממשלת ארץ ישראל (במחירים שוטפים)