פרק ב מיסוד המערכת ושאלת המחויבות הכפולה

פרק ב מיסוד המערכת ושאלת המחויבות הכפולה מבוא בהתגבשותה של מערכת מוסדית נודעת חשיבות לעידן הפורמטיבי , שבו נוצרות הנחות היסוד שעליהן היא מתבססת . אין הנחות יסוד אלו , בהכרח , מסגרת נוקשה וכובלת . תהליך המיסוד יוצר , עם זאת , פוטנציאל של כיוון התפתחות אפשרי , שבו הנחות אלו משפיעות גם כאשר המערכת מתפתחת בכיוון מנוגד לכיוון המשתמע מהנחות אלו . אחת מהנחות היסוד של המנדט על px ישראל היא עקרון המחויבות הכפולה , משמע ההנחה , שניתן ליישב סתירה אפשרית בין הבטחת בית לאומי יהודי בארץ ישראל ובין אינטרסים של תושבי הארץ הלא יהודים , וההתחייבות , שלפיה אין החיוב לרעיון הבית הלאומי נעשה על חשבון תושבים אלה . רעיון המחויבות הכפולה מקפל בתוכו קו מדיני אפשרי והנחות פרגמטיות , אך מסתתרות מאחריו שאלות יסוד עיוניות החורגות מגבולות המקרה הארץ ישראלי . עקרון המחויבות הכפולה כביטוי לקו מדיניות מעשי היה שנוי במחלוקת משך כל תקופת השלטון הבריטי . הן הצד הערבי והן הצד היהודי שללו אותו , באורח מלא או חלקי , בין במישור המעשי ובין במישור העקרוני , למעט קבוצות קטנות בשני המחנות . ממשלת המנדט קיבלה את העיקרון כבסיס עקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן