בפתח הספר

בפתח הספר תקופת השלטון הבריטי בארץ היא עידן רב השפעה בתולדותיה של ארץ ישראל המודרנית . בתקופה זו מילאה הממשלה המקומית — ממשלת המנדט — תפקיד מרכזי בתחומי כלכלה , חברה ומשפט ובמערכת המורכבת של היחסים הפוליטיים שהתהוו בארץ . תולדותיה של ממשלה זו הם ביסודם היסטוריה של סכסוך יהודי ערבי , שבו הייתה הממשלה מעורבת בצורות שונות . מכמה בחינות מהווה סכסוך זה דגם וביטוי לבעיות יסוד המאפיינות את הארץ . האקטואליות של כמה ממרכיבי סכסוך זה לא חלפה עם הזמן . אף שמדיניותו של הממשל הבריטי בשאלת ארץ ישראל זכתה למחקר היסטורי ענף , קיים עדיין פיגור ניכר בחקר הממשל המנדטורי * . דברים אלד , אמורים בייחוד לגבי תפקודו של הממשל במישור האופרטיבי . הנחתנו היא שבארץ ישראל — כבאזורים קולוניאליים אחרים — הייתה בידי המערכת המבצעת מידה מרובה של עצמה . הדינמיקה במישור האופרטיבי הייתה במובנים רבים בעלת השפעה מרובה על תהליכים כלכליים , חברתיים ופוליטיים שעיצבו את דמות החברה המקומית והשפיעו על עתידה . להסבר הדינמיקה שאפיינה את הממשל הארץ ישראלי מתמקד הספר בתיאור דפוסי המנהל הקולוניאלי הבריטי , שהיו שכיחים בעת המנדט על ארץ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן