'והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגן ה' שמה" (דבריט כח, לז) משמעות הגלות גמקוא (עמ' ‭(293-280‬ בתמונה ו 'כתר ארם צובה' — כתב היד המופתי ביותר של המקרא, שנכתב בארץ ישראל ושרד משך כל שנות הגלות. נשתמר מן המילה "ומשארתך"