ארץ גרר

ארץ גרר שנו חכמים : "מפני מה לא גזרו על ... גרריקי ... ? מפני שהוא נווי רע . עד היכן ... ? עד נחל מצרים . " פסקה זו שבתלמוד ירושלמי ' , הדנה במעמדו ההלכתי של שטח חוף הנגב , חוזרת 2 גם במדרש בראשית רבה . אמנם הגירסה שם במקום מפני מה לא גזרו "מפני מה גזרו . " מסתבר , כי פירוש הדברים לפי נוסח זה הוא : מפני מה גזרו חובת שביעית ומעשרות על אותו חבל שאין בו רוב ישראל ? מפני שהוא נווי רע , כלומר חבל ארץ שאין הציבור היהודי 3 נמשך אליו ממילא , ואף אם יקלו במצוות התלויות בארץ לא יגבר שם היישוב . הנוסח של הירושלמי "מפני מה לא גזרו '' מתכוון אל נכון : מפני מה לא גזרו טומאת ארץ העמים על אותו שטח אף על פי שרוב אוכלוסין ( באותה תקופה , בימי האמוראים ) 4 נכרים . ייתכן שאחת הגירסאות נשתבשה , אך ייתכן , כאמור , ששני הנוסחים נכונים והם מתכוונים לדבר אחד : שחבל גרר עד נחל מצרים אינו בחזקת חוצה לארץ , כי אם P K VKW לכל דבר . גרריקי-גררדיקי של האמוראים אינה אלא Geraritike מחוז גרר של אבסביוס 1 שביעית ו , א ( לו , ג . ( 2 סד , ג , מהד' תיאודור אלכק , עמ' . 702 3 ראיה לפירוש זה נוסח בראשית רבה הגורס במקום "ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן