משמעות הגלות במקרא

משמעות הגלות במקרא הגלות היא נושא מרכזי במקרא ובמציאות ההיסטורית של עם ישראל וארץ ישראל . כאן , כמובן , אין למצות אלא מעט מהרבה , לסקור את הנושא ולציין גופי ענייניו וראשי פרקיו . לפנינו נושא מקראי , אך תמיהני אם יכולים אנו כאן להיזקק למדע המקרא ולשיטותיו . הפרובלמאטיקה של תולדות חיבור הספרים לא תתרום הרבה לדיוננו זה . התיאוריות הרבות על דבר המציאות החברתית המדינית , שהולידה נבואה פלונית ודעה אלמונית וההיפותזות המופלגות על השתלשלותן של הללו וגלגולי צורותיהן וניסוחיהן לתקופותיהן — אינן במקומן במסגרת דיון מחשבתי על גורל וייעוד . מחשבת היהדות חייבת ללכת בעקבות הוגינו ומפרשינו הקלאסיים ובעקבות חז"ל . הללו תפסו את דברי התורה — ועוד יבוא העתיד ויצדיק אותם ואת שיטתם — בחינת " אתה זוכר מעשה עולם" ולא בחינת יצירה של תקופה מסוימת ילידת מציאות היסטורית חולפת . עיקרון זה שמתי לי לקו ; והריני מבסס את דברי על ההנחה כי דברי התורה בנושא הנידון חובקים זרועות דור ודור . יש לפרשם לאו דווקא על רקע העבר המקראי , כי אם גם לאור המציאות החיה של הגלות בכל התקופות , מציאות ששיקפה תמיד במידה מרובה את הייעודים הנב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן