ארץ פלשתים בנבואת צפניה

ארץ פלשתים בנבואת צפניה כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה , אשדוד בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר . הוי ישבי חבל הים גוי כרתים , ךבר ה' עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב . י והיתה חבל הים נ 1 ת כרת רעים וגדרות צאן . והיה חבל לשארית בית יהודה עליהם ירעון , בבתי אשקלון בערב ירבצון , כי יפקדם ה' אלהיהם ושב שביתם ( צפניה ב , ד-ז . ( בפסוקים אלה יש משום הוראת דרך מתודית לטיפול במקראות היסטוריים גיאוגראפיים , והם פותחים אשנב לנבואת צפניה בכלל . פסוקים אלה הושוו על ידי כמה חוקרים לירמיה מז המדבר גם הוא על חבל הים " , על היום הבא לשדוד את כל פלשתים ... באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון" וגו' ( פס' ד-ה . ( השוו את שתי הנבואות האלה , כי יש שלוש נקודות מגע ביניהן : א . התקופה צפניה הוא בן דורו של ירמיהו . הוא ניבא בימי יאשיהו לפי רוב הדעות . הוא נולד ויכול היה אולי להיות מורהו של ירמיהו . על כל פנים , צפניה ניבא כנראה לפני ירמיהו או בתקופתו , אבל קודם היות ירמיהו נביא . ב . עניין ארץ פלשתים , חבל הים . ג . שתי הנבואות האלה המדברות על ארץ פלשתים , שמות משום מה דגש על אשקלון . ירמיהו מזכיר בין כל ערי פ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן