ישראל במדבר העמים (יחזקאל כ, לב-לח)

ישראל במדבר העמים ( יחזקאל כ , לג-לח ) והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן . חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם . והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה . והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים . כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים י כן אשפט אתכם נאם ה' אלהים . והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית . וברותי מכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני ה . ' הפרשנים עומדים על הייחוד של הנבואה הזאת ועל הפרובלמאטיקה הבלתי רגילה שלה . הדעות חלוקות לגבי המגמה הכללית של הנבואה הזאת ולגבי פרטים תמוהים במקצת שישנם כאן . לדעת ברתולט ' , יש כאן פשוט הקבלה של שיבת ציון מבבל ליציאת מצרים . לדעת אייכרוט , התיאור שבפסוק הוא מעין ממוצע בין דברי הושע על המדבר לבין הנבואות של פרקי הנחמה של ישעיהו על אותו נושא . ואילו לדעת יחזקאל קויפמן , הפסוקים האלה הם ביטוי לבעיה שעמדה בפני יחזקאל בעניין הגלות , כפי שיבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן