שני נביאים מול ארבע מפלגות ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין

שני נביאים מול ארבע מפלגות ירמיהו ויחזקאל בימי גלותיהויכין בשניים באדר 597 נכנעה ירושלים וגלה יהויכין . כך אנו למדים מהכרוניקה הבבלית הנקראת על שם וייזמן , המודיעה על מאורע זה : "בשנה השביעית בחודש כסלו קבץ מלך אכד ( כינוי ארכאי נמלץ של מלך בבל ) את חילו וילך אל ארץ חת ( כינוי ארכאי נמלץ של סוריה וארץ-ישראל ) ויחן על עיר יהודה ( הכוונה לירושלים , ( ובחודש אדר בשני בו לכד את העיר ואת המלך תפס . מלך כלבבו המליך בקרבה ואת מסה הכבד הוליך בבלה . " זהו הנוסח הבבלי של המאורע הזה . במלכים ב כד , י-יז אומר הכתוב : "בעת ההיא עלו עבדי נבכדנאצר מלך בבל ירושלים ותבא העיר במצור . ויבא נבכדנאצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה . ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו . ויוצא משם את כל אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל ה' כאשר דבר ה . ' והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרת אלפים גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ . ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן