משא מואב וכתובת מישע (ישעיה טו-טז וירמיה מח)

משא מואב וכתובת מישע ( ישעיה טו-טז וירמיה מח ) כבר העירו פרשנים והיסטוריונים ' , כי בין נבואות ישעיהו וירמיהו על הגויים תופס מואב 2 מקום הרבה , שלא כערכו וחשיבותו של עם קטן זה . נבואות ארוכות אלה על מואב מתייחדות בכמה סגולות , ונעמוד על שתיים מהן . ( א ) ריבוי שמות גיאוגראפיים . כעשרים שמות מקומות בארץ מואב ובסמוך לה נמנו בדברי ירמיהו , ורובם של אותם השמות נמנו קודם בדברי ישעיהו . מלבד שמות המקומות כגון דיבון , נבו , מידבא , חשבון , אלעלה ויהץ , משלב הנביא בדבריו גם שמות גורמים גיאוגראפיים שונים , כגון המישור ( יר' מח , ח , ( האתון ( שם , כ , ( ואף מליצות הרומזות 3 לשמות מקומות . גודש זה של שמות , שמקצתם חוזרים פעם ופעמיים , אין במקרא אלא ביהושע ובדברי הימים וכן בפרשיות מקבילות אחדות , שמגמתן מלכתחילה גיאוגראפית או 4 גינאולוגית . בספרי נבואה נדירות הן הפרשיות המגלגלות בשמות מקומות , ואף אותן אין להשוות לנבואות על מואב . אמת , בישעיה י , כח-לב מצינו כמה פסוקים "גיאוגראפיים , " אך קל לעמוד על השוני שבין פסוקים אלה ובין הנבואות על מואב . בישעיה זו היא פיסקה 1 עיין למשל : י' קויפמן , תולדו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן