שמואל הנביא והמלוכה

שמואל הנביא והמלוכה מה פשר התנגדותו של שמואל למלוכה ? נאמר בשמ"א ח , ו-ד : 1 "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו , ויתפלל שמואל אל ה . ' ויאמר ה' אל שמואל ! שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך , כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלי ך עליהם . ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אותם ממצרים ועד היום הזה , ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים . " לעומת זאת , בספר דברים יז , יד-טו , נאמר : " כי תבא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה , ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי . שום תשים עליך מלך . " מקדמת דנא נשאלת השאלה : על שום מה אפוא זועם הנביא על בקשת העם להמליך עליהם מלך ? יתר על כן , התורה שבעל פה מוסיפה על דברי הכתוב בספר דברים " . תניא רבי יוסי אומר : שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ — להעמיד להם מלך , ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה" ( סנהדרין כ ע"ב . ( בעקבות דברים אלה פסק גם הרמב"ם , כי המלכת מלך — מצווה היא ( הלכות מלכים א , א , ( כיצד ייתכן אפוא , שנביא מתנגד בזעם לקיום מצווה ? רבים עונים על שאלה זו , בעקבות דברי רבי אליעזר בסנהדרין שם , האומר : "זקנים שבדור — כהו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן