יפתח בדורו כשמואל בדורו

יפתח בדורו כשמואל בדורו ספר שופטים — הוא הקטן שבספרי נביאים ראשונים , אך הרבה גופי אמונה ומחשבה היסטורית משוקעים בו . שנים עשר שופטים מושיעים נמנו בספר , והריהם שונים איש מרעהו מן הקצה אל הקצה . עתניאל בן קנז מתנחל מצביא , דבורה נביאה , יאיר הגלעדי בעל בעמיו , אמיד יחסן , יפתח בן אשה זונה , ראש לגדוד של "אנשים ריקים , " שמשון לוחם נוקם במחתרת , נזיר בעל יצרים "הולך אחר עיניו" ( סוטה א , ח . ( נראה כי אחת המגמות של ספר שופטים היא דווקא להבליט את השוני הרב בין מנהיגי התקופה ואף את אורחם ורבעם של אחדים מהם . לא העלים הכתוב שכמה מן השופטים היו רחוקים מאוד מן השלמות , אך כולם עמדו להם לבני דורם לחלצם מצרה . מסתבר כי ביקש הכתוב ללמדנו , שה' הקים בכל עת מושיע מתאים לנסיבות וראוי לדור , ולאו דווקא חסיד כליל המעלות כפי שהיינו מצפים לפי קוצר בינתנו האנושית . נעלמות הן דרכי ההשגחה , כמו שנאמר : "מי תכן את רוח ה "' ( יש' מ , יג . ( זוהי אל נכון המשמעות הפשוטה הבסיסית של המאמר י "יפתח בדורו כשמואל בדורו" ( ראש השנה כה ע"ב ) כפי שמוסיפה הברייתא שם : "ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור , הרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן