מפתח ביבליוגרפי

מפתח ביבליוגרפי [ בכותרים העבריים ובקיצוריהם צויין מאמר בגרשיים לפניו ולאחריו , וספר או כתב עת — בגרש יחיד ] אבן גיאת , 'קהלת ' ר ' יצחק בן גיאת , 'פירוש קהלת , ' בתוך : 'חמש מגלות עם פירושים עתיקים , ' ההדיר ותרגם יוסף קאפח , ירושלים תשכ " ב , 1962 / עמ ' קנ " ז-רצ " ו [ מיוחס שם בטעות לרס " ג . [ אבן צדיק , 'העולם הקטן ' יוסף בן צדיק , 'עולם הקטן , ' מהד ' אהרן ילינק , לייפציג תרי " ד . 1854 / אברמםון , "אמרי חכמה " שרגא אברמסון , "אמרי חכמה ואמרי אינשי , " בתוך : ש ' אסף , י ' אבן שמואל ור ' בנימין ( עורכים , ( 'מנחת יהודה , ' ירושלים תש " י , 1950 / עמ ' . 30-20 ' אגרת רב שרירא גאון ' בנימין מנשר , לוין ( מהדיר , ( 'אגרת רב שרירא גאון , ' חיפה תרפ '' א . ' אוצר הגאונים ' בנימין מנשה לוין , 'אוצר הגאונים - תשובות גאוני בבל ופירושיהם , ' א - ' י " ג , חיפה תרפ " ח-תשי " ב . אורבך , 'בעלי התוספות ' אפרים א ' אורבך , 'בעלי התוספות — תולדותיהם , חיבוריהם ושיטתם , ' ירושלים תש " מ . 1980 / אייכנבוים , "מכתב " יעקב אייכנבוים , "מכתב י " ז " ( פירוש הפיסקה האחרונה בשער י " א של 'יסוד מורא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן