מפתחות

מפתחות בכר , 'הקדמת ראב " ע ' Pentateuch Commentar , Wien 1876 W . Bacher , Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem ( דפוס צילום בתוך : 'ר " א בן עזרא — קובץ מאמרים על תולדותיו ויצירתו , ' תל אביב תש"ל . ( 1970 / בלאו , "העברית המשוערכת " יהושע בלאו , "העברית המשוערכת והשפעת הערבית הבינונית , " ' מחקרים בלשון , ' א ' ( תשמ " ה , ( עמ' . 250-243 בן מנחם , "הסוד של יסוד מורא " חנינה בן מנחם , "הסוד של יסוד מורא וסוד תורה — השורשים של מניין המצוות של ראב " ע , " 'דיני ישראל , ' כ " ב ( תשס " ג , ( עמ י . 201-177 בן מנחם , 'מגנזי ' נפתלי בן מנחם , 'מגנזי ישראל בוואטיקן , ' ירושלים תשי " ד . בן מנחם , 'ענייני' נפתלי בן מנחם , 'ענייני אבן עזרא , ' ירושלים תשל '' ח . בן עטר , 'אור החיים' ר ' חיים בן עטר , 'אור החיים על התורה , ' בתוך : 'חמישה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס , פירוש רש " י ואור החיים , ' סלויטה , תקנ " ט תק " ס . בר אילן , "ביקורת " מאיר בר אילן , [ ביקורת ] 'יסוד מורא וסוד תורה , ' מהדורה ראשונה , ' קבלה , ' י " א ( תשס"ב , ( עמי ; 351-335 נדפס שנית : 'קבלה , ' י " ג ( תשס"ה , ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן