השער התשיעי [מצוות שטעמן אינו מפורש בתורה]

השער התשיעי [ מצוות שטעמן אינו מפורש בתורה ] א . בירור הטעמים הנעלמים ( בעיקר של מצוות הקשורות בזמן ובמספר ) 2 "גל עיני " — ראב " ע פותח שער זה בפסוק שבו מבקש המשורר סייעתא דשמיא לגלות בתורה דברים סתומים ונעלמים על ידי עיון מעמיק בה , כפי שהוא מבאר פסוק זה על אתר : "גל עיני ואביטה מתורתך נפלאות ממני . " האמונה ברציונליות העקרונית של כל המצוות מחייבת להאיר באור הדעת גם את הבלתי מנומקות שבהן ( ראה במבוא לעיל , עמ ' . ( 51-45 הוא אומר זאת גם בפירושו לפסוק שהרמב " ם עתיד להציב כמוטו ל'משנה תורה : ' "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך" ( תה ' קי"ט , "' — ( 6 מצותיך ' הם מצות עשה , ויש מהם שלא פירש למה צוו , וכאשר יביט עליהם בעין הדעת ידעם , על כן — 'לא אבוש . '" סודות אלה נגלו למשה כשהיה ארבעים יום ולילה על הר סיני כאמור בפירוש הארוך לשמ ' ל"א , 6-2 . 18 "החדש ... " "יום השמיני עצרת" — עיקרו של קטע רמזני זה נתבאר במבוא , לעיל עמ ' 3 . 48 יום המולד — של חודש ניסן . הוא ראש החדש באמת — ראש השנה האמיתי , שכן בו מתחילה תקופת האביב , שבה מתחדש הכל , ואין זה חודש תשרי , שבו מתחילה תקופת נבילה וכמישה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן