השער השמיני [מצוות שטעמן מפורש בתורה]

השער השמיני [ מצוות שטעמן מפורש בתורה ] בפיסקה , הפותחת שער זה , נדון היחס שבין קיום המצווה להבנת טעמה . מצד אחד קובע ראב " ע , שמצויים בתורה כל הנתונים הדרושים להבנת המצוות ( אף מעבר למה שכל אחד מאתנו למד ממוריו , ( ומצד שני הוא מפנה לדברי חכמים , שאין להתנות את קיום המצווה בהבנתה , שכן מצוות רבות טעמן לא כתוב במפורש בתורה . הוא מיישב את המתח הזה על ידי הקביעה שקיום המצווה קודם להבנתה , כפי שאכילת לחם קודמת להבנת התהליך הארוך והמורכב של הכנתו ( ראה המבוא לעיל , עמ ' . ( 45-42 א . אין מצווה בלי טעם 3 "מכל מלמדי * השכלתי " — אין להירתע מפרשנות מקורית ומבירור עצמאי של טעמי המצוות , כי משורר תהלים מעיד על עצמו : "יותר השכלתי מכל מלמדי , בעבור כי כל שיחתי היא תורתך , והנה היא תלמדני יותר מאשר למדוני מלמדי " ( פירושו על אתר 4 . ( דברי הקדמוני' — אין זה ציטוט של מאמר מסוים של חז '' ל , אלא סיכום בלשונו של מאמרי חז '' ל שונים , כגון : "תנו רבנן : ' ... ואת חקתי תשמרו ' ( ויק ' י " ח , — ( 4 דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהן , ואלו הן : אכילת חזיר , ולבישת שעטנז , וחליצת יבמה , וטהרת מצורע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן