השער הששי [המקורות ההתגלותיים של המצוות: התורה שבכתב ושבעל־פה]

השער הששי [ המקורות ההתגלותיים של המצוות : התורה שבכתב ושבעל פה ] א . מיון המצוות לשלושה סוגים מבחינת המקור יש שלושה סוגי מצוות מבחינת המקור : אלה שמקורן בתורה שבכתב , אלה שמקורן בשתי התורות , ואלה שמקורן בתורה שבעל פה בלבד ( ראה המבוא לעיל , עמי . ( 41-39 למיון הזה , המצטרף לשאר דרכי המיון של המצוות שהן נושאו של הספר , יש גם מטרה פולמוסית אנטי קראית מובהקת . מצד אחד הוא בא להוכיח את נחיצותה הגמורה של התורה שבעל פה , ולבצר את מהימנותה ותוקפה , ומצד שני הוא בא להציג את משנתו לגבי היחס רב הפנים שבין שתי התורות , השונה מן התפיסה הרווחת בין בעלי התלמוד ( דיון דומה בא ב'שפה ברורה / ד , ' ע " ב — י '' ד , ע " א ; מהד ' רואיז גונזלז וסאנז בדייוס , עמ' 2 . ( 10 * -4 * מבוארות — המצוות מן הסוג הראשון כתובות בתורה בצורה מפורטת , ולכן אפשר להבין את עיקרן מלשון הכתוב ( למשל מילה וציצית , ( אך גם אותן אי אפשר לקיים ללא תוספת מידע מן התורה שבעל פה , כפי שהוא מרבה להדגיש בפירושו לתורה , בעיקר בהקשר של פולמוס אנטי קראי . למשל : "בעבור שלא תמצא בתורה מצוה אחת בכל צרכיה מבוארה " ( הקדמת הפירוש הקצר לתור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן