השער החמישי [מצוות שהן עיקרים ומצוות שהן זכר לעיקרים]

השער החמישי [ מצוות שהן עיקרים ומצוות שהן זכר לעיקרים ] בשער זר , מבחין ראב " ע בין המצוות שהן עיקרים בפני עצמם , המוגדרות כבלתי תלויות בשום דבר , לבין המצוות שהן זכר לעיקרים . הראשונות הן שכליות באוניברסליות ) וכל אדם חושב יכול לגלות אותן ללא סיוע של התגלות נבואית . ואילו האחרות הן התגלותיות הפרטיקולריות , ( ותפקידן להעניק לעיקרים ממשות וחיות על ידי הזכירה של אירועים היסטוריים מכוננים ( השבת ופסח ) ושל מחויבות אמונית ( ציצית ושעטנז , ( וראה על כך במבוא לעיל , עמ' . 39-35 א . העיקרים 2 הנטועות בלב — הבורא הטביע אותן בתבונה האנושית ( כפי שכותב רס"ג , 'אמונות , ' ג , ' א , ' עמ ' קי " ח ) שמשכנה בלב . כאמרו בפירושו ל"בכל לבבך ובכל נפשך " ( דב ' ו : ( 5 , ' "הלב הוא הדעת , והוא כנוי לרוח המשכלת ') " ... תורת חיים , ' עמ ' נ " ז 3 . ( פקודות — מצוות מוסריות , המושרשות בעצם מהות האדם , באשר הוא יציר ה , ' והנתונות בידו כפיקדון עד יום מותו . על כן אמ' דוד "פקודי " — בפירושו על אתר הוא כותב : " פקודי — מגזרת פיקדון ; והם הנמצאות בכה הנשמה בכל אדם בהיותו בר מצוה [ כלומר , מסוגל לקיים ציווי ] ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן