מקורות ומחקרים

מקורות ומחקרים חלק ראשון לפרק ראשון האתגרים והבעיות של העלייה ובניין הארץ במחצית הראשונה של המאה העשרים המקורות והמחקרים המוצעים להלן משולבים זה בזה . יעקב שביט ( עורך , ( ההיסטוריה של ארץ ישראל , כתר ויד יצחק בן צבי . יהושע בן אריה וישראל ברטל ( עורכים " , ( שלהי התקופה העותמאנית , " כרך שמיני , ירושלים . 1983 יהושע פורת ויעקב שביט ( עורכים " , ( המאנדאט והבית הלאומי , " כרך תשיעי , ירושלים . 1982 רון ארונסון , הבארון והמושבות , יד יצחק בן צבי , ירושלים . 1990 ישראל ברטל , גלות בארץ . יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות , הספריה הציונית , ירושלים תשנ"ח . בנימין אליאב ( עורך , ( היישוב בימי הבית הלאומי , כתר , ירושלים . 1976 בנימין אליאב ( עורך , ( ספר העלייה הראשונה א-ב , יד יצחק בן צבי ומשרד הביטחון , ירושלים תשמ"ב . ישראל ברטל , זאב צחור ויהושע קניאל ( עורכים , ( ספר העלייה השנייה , מחקרים . אישים . מקורות . כרכים א-ג . יד יצחק בן צבי , ירושלים תשנ"ח . דויד כנעני , העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת , ספרית פועלים , תל אביב . 1976 יהודה ארז ( עורך , ( ספר העלייה השלישית , עם עובד , תל א...  אל הספר
עם עובד