פרק אחד־עשר אחרית דבר על אוניברסליזם בבית מדרשם של החכמים

פרק אחד עשר אחרית דבר על אוניברסליזם בבית מדרשם של החכמים ראוי לסיים את עיוננו במבט כולל יותר על בתי המדרש של חז"ל ויחסם לרעיונות שמצאנו . שירטטנו את מאפייניו של זרם אחד מסוים , שאיחרנו אותו בעיקר במקורות שזוהו כבית מדרשו של ר' ישמעאל . עיקר מאמצינו נועד לבודד ולזהות את האסכולה הזאת ודומה שלמשימה שלקחנו עלינו ליקטנו ראיות מספיקות . לא כן הדבר באשר לזיהויה המדויק של האסכולה . אספנו ידים מוכיחות של מינוח , היעדר שימוש של 'בני נח , ' שמות של חכמים ( ר' ישמעאל עצמו , ר' ירמיה , ר' נתן , ( הצירוף של כהונה ותורה , נתינת התורה דימוס ופרהסייה , ונתינת התורה בשבעים לשונות המיוחס לר' ישמעאל עצמו . כל זאת עשינו כדי ללמוד מעצם מיקום הקטעים ה'אוניברסליים' בחיבורים שזוהו כשייכים לר' ישמעאל , שהם לא היוו גופים זרים של אגדה מבית מדרש אחר אלא מקומם הטבעי הוא במדרשים של ר' ישמעאל . ברם , תהליך היווצרותם של מדרשי התנאים עדיין מתלבן במחקר , על כן ראוי גם ראוי להיות זהיר בזיהוי קטעים אגדיים ושיוכם לבתי מדרשות . בכל זאת , נדמה שהכיוון ששרטטנו כאן מתבקש מן הממצאים שהעלינו . דרך נוספת לתמוך במסקנותינו היא לבר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד