פרק שישי בני נח בספרות התנאית

פרק שישי בני נח בספרות התנאית התפיסה המשפטית המוכרת ביותר המגדירה את היחסים בין יהודים ללא יהודים בתקופת חז"ל היא הסיווג של 'מצוות בני נח . ' כבר מראש יש לציין שהצירוף המפורסם הזה בעצם נדיר ביותר בקבצים התנאיים כולם , ומופיע במדרשי ההלכה בתשעה מקומות עיקריים , על מקבילותיהם . יצוין כי כל ההופעות של מטבע לשון זה בהקשרים ההלכתיים במדרשי ההלכה , הם בקטעים שסווגו כדבי ר' עקיבא , ורובם בספרא , המובהק שבמדרשי ר' עקיבא . הצירוף הלשוני חסר לגמרי מן הספרי במדבר , נציג מובהק של דבי ר' ישמעאל . הוא מופיע בשני מקומות במכילתא דר' ישמעאל , האחד באגדה המפורסמת המספרת שהקב"ה חיזר על אומות העולם לתת להם את תורתו ( ומקבילתו בספרי דברים , ( והשני בתוך מחלוקת פרשנית מעניינת לשמות כד , ז . הופעתו במשנה ובתוספתא אף היא תעסיק אותנו להלן . השימוש בצירוף 'בני נח' בספרא מתאפיין בשני כיוונים שונים , אם כי משלימים . כיוון אחד מצינו בכמה מקומות בספרא ( ספרא דבורא דחובה פרשה א , צו פרשה י , שמיני פרשה ד ) ובספרי דברים פי' עו , בהם נעשה נסיון להקיש ממעמדו המצוותי הנפרד והשונה של הגוי למעמדו של ישראל . נביא דוגמא אחת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד