פרק חמישי התורה: בין גרים לגויים

פרק חמישי התורה : בין גרים לגויים לכמה מחכמינו , נתפסה דמותו של יתרו כאב טיפוס של גר שבא להצטרף לעם ישראל . לכן , שני המקומות העיקריים בתורה שדנים בדמותו , שמות יח ובמדבר י , כט לה , נתפרשו במדרשי התנאים וכללו דיונים רחבים במעמדו של הגר בכלל , ובמעמדה של משפחת יתרו כגרים בפרט . אנו נעיין במקורות האלה , כשנפתח את עיוננו במכילתא דרבי ישמעאל לשמות יח , ונשווה אותו למקבילותיו במכילתא דרשב"י , ובספרי במדבר פי' פ וספרי זוטא לבמדבר י כט לה . 141 המכילתא היא חיבור רב עניין ששרד בחלוקה לתשע מסכתות . היות וברוב המקומות בארץ ישראל חילקו את קריאת התורה לחלוקה תלת שנתית , יש לצפות שהמדרשים של ארץ ישראל יתחלקו אף הם בצורה שונה מן החלוקה המוכרת לנו היום . עיקרון החלוקה לתשע מסכתות מצריך בירור . ידוע לנו שמעבר לחלוקה למסכתות ופרשות , חילקו אף את הסעיפים הקטנים להלכות ממוספרות ( א , ב' וכו . ( ' אפתח בתיאור . 141 עיין דיונו המקיף של רי"ן אפשטיין , מבואות להפרות התנאים עמ' 548 . 549 ואעיר לפי דרכי על התיזה של אפשטיין ש prr . מן הפרשיות המכילות חקים ומשפטים , נכנסו אפוא במכילתא כנראה רק עניינות חשובים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד