פרק שלישי "גוי ועשה את התורה הרי הוא ככהן גדול" (מכילתא דעריות)

פרק שלישי " גוי ועשה את התורה הרי הוא ככהן גדול" ( מכילתא דעריות ) כפי שהטעמנו בפרק השני , האמירה הכי נועזת לגבי מעמדו של הגוי היא זו של ר' ירמיה : " אשר יעשה אותם האדם והי בהם ( ויקרא יח ה ) היה ר' ירמיה אומר מנין אתה אומר אפילו גוי ועשה את התורה הרי הוא ככהן גדול תלמוד לומר אשר יעשה אותם כהנים לוים וישראל לא נאמר כן אלא אשר יעשה אותם האדם" ( לפי נוסח כת"י וטיקן . ( 66 כמו שנרמז בספרי במדבר פי' קיט גם כאן רואים בעליל שימוש מרחיב במושג אדם , הכולל את מי שאינו יהודי . יש לדקדק הרבה במשמעות המדויקת של האמירה - מה פשר המילה "עושה ? " מדוע דווקא נשתווה הגוי לכהן גדול ? יתר על כן , כדרכנו , יש לראות את האמירה בהקשר הרחב שלה , בראש ובראשונה בתוך המכילתא דעריות עצמה . נפתח בכמה מילים על החיבור הקטן הזה - מכילתא דעריות , ולאחר מכן נביא את הפרשה כולה ונפרש אותה . רי"ן אפשטיין כבר העמיר על כך שהמשנה בחגיגה ראש פרק ב , ' המסייגת את העיסוק במעשה מרכבה , במעשה בראשית ובעדיות , כבר מזוהה בירושלמי במשנת ר' עקיבא , ואילו ר' ישמעאל ובית מדרשו נתנו ונשאו ודרשו בהלכות אלה . וכך נמצא שהתוספת הזאת של דרשות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד