התוכן

התוכן הקדמה 9 פרק ראשון : מבוא : דרכים בחקר מחשבת חז"ל 11 פרק שני : כתר תורה מונח תוכחה לכל באי העולם ( ספרי במדבר פי' קיט ) 25 פרק שלישי : " גוי ועשה את התורה הרי הוא ככהן גדול" ( מכילתא דעריות ) 45 פרק רביע : ' על המונח באי העולם בספרות התנאית 61 פרק חמישי : התורה : בין גרים לגויים ( מכילתא דרי ישמעאל מסכתא דעמלק ; ספרי במדבר פי' פ ) 72 פרק שישי : בני נח בספרות התנאית 90 פרק שביעי : פרסומה של התורה ללא יהודים 105 פרק שמיני : האסכולה ושורשיה במקרא , וקשריה לזרמים הרוחניים של בית שני 114 פרק תשיעי : חכמה בגויים , תאמין ? 129 פרק עשיר : ' הדו שיח האנקדוטי בין חכמים לבין לא יהודים 150  אל הספר
הקיבוץ המאוחד