התוכן

התוכן פתח דבר 7 פרק א התנועה הציונית וירושלים בשלהי המאה ה 9 19 פרק ב נוכח חלוקת ארץ ישראל 19 פרק ג חלוקת ירושלים במבחן השואה והמאבק בבריטים 28 פרק ד לקראת בינאום ירושלים 37 פרקה קרבן רוחני ולאומי 46 פרקו האו"ם במבחן המעשה 55 פרק ז מעבר לכל שיקול מדיני 65 ... פרק ח המעשה הצבאי של היהודים בירושלים - ראשיתה של מדיניות חרשה 74 פרקט אזרחים במצור 85 פרק י העיר והדרך 95 פרק יא מבוך מדיני , מבוך צבאי 105  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור