"בר כליב נ.נ. ר' יוסף נ.נ. מותרף" — עולי־רגל שהגיעו מהתפוצות חרתו שמם לאות קיום הנדר שנדרו. אנשים במצוקה וחולים נהגו לנדור לעלות לירושלים עם הצלתם והבראתם