מטבע נחושת, כנראה מזמנו של החליף מ'עוויה, ובו טבועה דמותו והכתובת -מוחמר הוא שליח אללה", בצדו השני "פילסטין", "איליה"