מטבע מימי מרד בר־ בוכבא. בצדו האחד: חזית המקדש. במרכזו כעין ארון — אולי ארון הברית ומעליו כוכב. והכיתוב "שמעון" בצדו השני: לולב ואתרוג והכיתוב — "לחרות ירושלם"