החברה בירושלים

החברה בירושלים הכוהנים בירושלים של שלהי התקופה היו כמה מוקדי כוח פוליטיים וחברתיים . בראש _jvrmnn _rrpjxTDn עמדו הכוהנים , ובעיקר הכוהנים הגדולים . בראשית ימי בית שני היתה הכהונה הגדולה נחלתה של משפחת צדוק , ובסופה של התקופה היו כמה משפחות כהונה מתחלקות ביניהן בתפקיד . משפחות אלה היו גם עשירות במיוחד . יוסף בן מתתיהו בתארו את הכוהנים , אומר : ... " אצלנו נחשב לאציל מי שמוצאו מזרע הכוהנים" ( חיי יוסף , . ( 1 כוהנים שייחוסם היה ברור ומוכר , יכלו להשתלב בעבודת המקדש ואף לשמש בכהונה גדולה . שני כוהנים גדולים שמוצאם היה מהגולה , חנמאל המצרי וחננאל הבבלי , נזכרים במשנה _ועל ידי יוסף בן מתתיהו . היה בכך גורם מלכד מבחינה לאומית , אך אולי משקף הדבר בעיות פוליטיות ונסיון מצדו של הורדוס להחליף את משפחות הכהונה הגדולה . עבודות שנחשבו מיוחסות במקדש ודרשו התמחות , נמסרו למשפחות כהונה שבהן עברה מסורת העבודה מדור לדור . בין העבודות הללו נחשבו במיוחד הכנת הקטורת ואפייתו של לחם הפנים . פרושים , צדוקים ואיסיים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים