שיחזור דגם בית־המקדש הראשון על־פי הצעתו של זאב הרצוג