ירושלים "שרתי במדינות"

ירושלים "שרתי במדינות"מעמדה המיוחד של ירושלים מהווה מוטיב חשוב במקרא , והוא מופיע הרבה בהקשרים שונים . כך , כשקובע המקונן בקינתו איכה ישבה 5 _לד העיר ך _^ תי _? ם היחה כאלמנה ר _^ תי בגויס _קזךתי במדינות היתה למס ( איכה א א . ( אין לראות בדבריו אך ורק הגזמה , שבאה להעצים את הצער ן יש בביטויים אלו על גדולת ירושלים שחרבה , ללמד על מעמדה . ביטויי התפעלות של מנהיגים זרים על גדולת ירושלים המקראית מצויים לרוב במקרא . כך מגיבה מלכת שבא , הבאה ירושלימה בחיל כבד מאד ... ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו _ומלבשיהם ומשקיו ועלתו אשר יעלה בית ה' ולא היה בה עוד רוח ( מלכים א , י כ-ה . ( ומשורר תהלים יודע לתאר : אלוהים בארמנותיה נודע למשגב . כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו . המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו . רעדה אחזתם שם חיל כיולדה ... ( תהלים מח ג-ו . ( " לימודה" של ירושלים מהווה אתגר אינטלקטואלי ורגשי , שיש בו כדי לעורר עניין בקרב כל שוחר דעת ותרבות . כבר בתקופת המקרא הופכת ירושלים לסמל . הדבר עולה , למשל , מתוך אותה קינת איכה עזת רושם , שבה פתחנו : ... והי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים