ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים

ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים 260 אחד העם, 'אמת' = אחד העם ( = אשר גינצברג ) , 'אמת מארץ ישראל' ( מאמר ראשון ) , כל כתבי אחד העם, דביר תל אביב והוצאה עברית, ירושלים תש"ז, עמ' כג – ל אח'טר, 'הציונות' = מוחמד רושאן אכטאר ( = אח'טר ) , 'הציונות ותקוות המזרח', שאיפותינו, ב, א, אדר תרצ"א, עמ' 8 – 20 אטינגר, אומה = שמואל אטינגר ( עורך ) , אומה ותולדותיה, ב : העת החדשה, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשמ"ד אטלאס, 'אבן בחן' = אלעזר אטלאס, 'אבן בחן', האסיף, א ( תרמ"ד ) , עמ' 240 – 242 אטקס, הדת והחיים = עמנואל אטקס ( עורך ) , הדת והחיים : תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשנ"ג אטקס, 'מבשרי ההשכלה' = הנ"ל, 'לשאלת מבשרי ההשכלה במזרח אירופה', בתוך : אטקס, הדת והחיים, עמ' 25 – 44 ( = תרביץ, נז [ תשמ"ח ] , עמ' 95 – 114 ) אייזמן, 'אור לגויים' = משה אייזמן, 'אור לגויים', המליץ, 27 – ,28 33 – ,34 יולי – ספטמבר 1882 ( ארבעה חלקים ) אייזמן, 'הלוט' = הנ"ל [ אייזמאן ] , 'פני הַלוט הלוט', המליץ, ,20 1882 . 6 . ,6 עמ' 392 – 394 אייזמן, פרעות בישראל = הנ"ל [ אייזמאנן ] , בפרֹע פרעות בישראל, אלכס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי