ג. כפירה מתוך ספק

היתס ללי איבד את אלונתו | 175 לאור דברי הראי"ה ניתן לומר שאכן רוב הציבור החילוני כיום אינו נכנס תחת גדר 'כופרים', שכן גדר זה חל רק כלפי מי שהוא כופר מוחלט 5 בוודאות . עם זאת, עדיין נותרת בעינה שאלת היחס לאנשים שאכן כופרים מתוך ודאות בטענותיהם . טענתו של הראי"ה קוק, שכופר בוודאות הוא "רשע גמור ומשקר במזיד", אינה הכרחית . מדברי כמה פוסקים ניתן להוכיח, שיש מי שמוגדר ככופר בוודאות מתוך אמונתו, והוא המוגדר מבחינה הלכתית כ'מין' . הרמב"ם, כאמור לעיל, הגדיר מיהם הנקראים 'מינים' ( "עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז להכעיס" ) , ובהמשך דבריו שם ( הלכות תשובה פ"ג ה"ט ) הגדיר מיהם 'מומרים' : שנים הם המומרים מישראל : המומר לעבירה אחת והמומר לכל התורה כולה . . . מומר לכל התורה כולה — כגון החוזרים לדתי העובדי כוכבים בשעה שגוזרין גזרה וידבק בהם ויאמר מה בצע לי להדבק בישראל שהם שפלים ונרדפים טוב לי שאדבק באלו שידם תקיפה, הרי זה מומר לכל התורה כולה . הראב"ד תמה על הרמב"ם, מדוע "החוזרים לדתי העובדי כוכבים" מוגדרים כ'מומרים' ולא כ'מינים' : 5 . ההבחנה בין כפירה מתוך...  אל הספר
תבונות