א. דרך ארץ קדמה לתורה

134 | והארץ נתן לבני אדם בהם הוא חטא ועון גדול וצריך להיות נזהר בהם, ולכך נקראו דברי מוסר שמייסרים את האדם שלא ילך בדרך רע . בהמשך, עומד המהר"ל על חשיבות הקדמת דרך ארץ לתורה : כי אבות העולם שהיה הש"י עמהם בכל הליכתם, ויש לעלות על הדעת שלא היה נחשב אצלם כלל הנהגת דרך ארץ, שהוא הנהגת האדם במה שהוא אדם, ודבר זה אינו בודאי, כי היו נוהגים בדרך ארץ . ואם היה הש"י נוהג עמהם בנסים חוץ להנהגת העולם היה זה לשעה בלבד ולהכרח, אבל זולת זה היה הנהגתם על פי דרך ארץ, כי דרך ארץ הוא הנהגת העוה"ז, ומי שאין נוהג בדרך ארץ ואינו בעל עולם אינו נחשב מן המציאות כלל . על כן אל יקל האדם בדברים שהם דרך ארץ, כי קדמה דרך ארץ לתורה . . . ואי אפשר המציאות אל התורה אם אין דרך ארץ וכמו שאמרו אם אין דרך ארץ אין תורה, ומזה נלמד כי דרך ארץ הוא יסוד לתורה שהוא דרך עץ החיים . על חשיבות ההתנהגות בדרך ארץ ניתן ללמוד גם מדברי הגמרא ביומא ( פו ע"א ) : היכי דמי חילול השם ? אמר רב : כגון אנא, אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר . רבא החמיר על עצמו לשלם לטבח מיד, אע"פ שאין בכך חובה הלכתית, וסבר שאם לא ינהג כך, יהיה בכך חיל...  אל הספר
תבונות