א. ייחודו של האדם

ההן האי י בובודת הה | 71 הסברים רבים ניתנו לשאלה מדוע התורה חוזרת ומפרטת שתים עשרה פעמים את קרבנות הנשיאים . לענייננו, מעניין לראות את הסברו של הרמב"ן ( במדבר ז', ב ) : ועוד בזה טעם אחר במדרשם, כי לכל אחד מהנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח ושתהיה בזה השיעור, אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד וזולתו כל אחד מהנשיאים חשב טעם בפני עצמו . . . הרמב"ן מאריך בהמשך דבריו לבאר, כיצד ניתן להעלות כיווני מחשבה שונים במשמעות הפרטים השונים שבהקרבת הנשיאים . העיקרון העולה מדבריו הוא, שעל אף שמבחינה מעשית לא היה הבדל בין קרבנות הנשיאים, מכל מקום כל נשיא הטביע במחשבתו את חותמו האישי הייחודי . תפילה היא עבודה שבלב, וכיוון שעיקר השינויים שבין אדם לחברו הם דווקא בלבם, ולא רק בפרצופיהם השונים, הרי שאופי התפילה עשוי להיות שונה מאדם לאדם . דברים מפורשים בעניין זה אומר הזוהר הקדוש ( פרשת וישלח, קסז ע"ב ) : צלותא דסגיאין סליק קמי קודשא בריך הוא ומתעטר בההוא צלותא בגין דסלקא בגוונין סגיאין ואתכלילת מכמה סטרין ובגין דאתכלילת מכמה גוונין אתעבידת עטרה ומנחא על רישא דצדיק חי העולמים וצלותא דיחיד לאו איהי כלילא ולא...  אל הספר
תבונות